INVESTERA i Framtidens sätt att arbeta


ERBJUDANDE/VÄRDERING
United Spaces Network Offices AB har beslutat att genomföra en nyemission om maximalt 30,1 MSEK där lägsta accepterade emissionsvolym är 18,1 MSEK. Bolaget värderas till 70 MSEK före emissionen. En del av emissionsbeloppet, maximalt ca 25 MSEK, riktas i en nyemission till Pepins kunder via det nybildade holdingbolaget United Spaces Partners Sweden AB (publ).
INVESTERINGSSTRUKTUR
Erbjudandet genomförs genom en investering i det nybildade holdingbolaget United Spaces Partners Sweden AB (publ). Holdingbolaget kommer efter emissionen använda inkommen likvid till att köpa preferensaktier i United Spaces Network Offices AB. Holdingbolaget har till enda uppgift att äga och förvalta aktierna i United Spaces Network Offices AB samt att bevaka de nya ägarnas rättigheter i förhållande till befintliga och eventuella övriga framtida direktägare.
RISKFAKTORER
Ägande och investeringar i aktier är alltid förenat med risker. Ett antal faktorer kan komma att få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning och medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. I memorandumet redogörs för några riskfaktorer. De är inte rangordnade och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.

 

Varför bli delägare i United Spaces


  • United Spaces är branschens ledande aktör i Norden och har under 2017 ökat omsättningen med cirka 54 %.
  • Teckningsförbindelser på 6 MSEK har lämnats av Investment AB Spiltan (4 MSEK) och Berkway AB (2 MSEK) till samma villkor.
  • United Spaces har beslutat att sträva efter att bolagets aktier ska noteras på börs eller annan marknadsplats under 2020.
  • De 500 första nya delägarna får ett gratis dagspass till Stockholm, Göteborg och Malmö.